top of page

Algemene Beslagvoorwaarden 

Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden

ART.1: 
1.1 De navolgende voorwaarden zijn algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden, alsmede haar leden. 
1.2 In het navolgende wordt onder "hoefsmeden" verstaan, leden van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden, die in de uitoefening van hun ambacht of bedrijf verklaard hebben de onderhavige algemene voorwaarden te hanteren. 
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder wederpartij verstaan, de met de Hoefsmid contracterende partij. 
 

ART. 2: TOEPASSELIJKHEID 
2.1 Alle aanbiedingen en opdrachten, alsmede de terzake gesloten overeenkomsten, waaronder die van koop en verkoop of aanneming van werk, alsook de aanvaarding en uitvoering daarvan, vinden plaats onder de toepasselijkheid verklaring van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij. 
 

ART.3: OFFERTES 
3.1 Alle door de Hoefsmid gedane offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de Hoefsmid schriftelijk eenduidig te kennen heeft gegeven dat het aanbod als een onherroepelijk aanbod dient te worden beschouwd. 
3.2 Indien overeenkomsten de aanneming van werk betreffen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de uitvoering door de Hoefsmid van hoefbeslag en/of -verzorging zal de overeenkomst steeds geacht worden een inspanningsverbintenis te zijn. 
 

ART.4: LEVERTIJD 
4.1 Indien sprake is van de levering van goederen aan de wederpartij door de Hoefsmid in het kader van enige terzake gesloten overeenkomst, wordt onder levertijd  verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft, moeten worden afgeleverd. De levertijd vangt niet eerder aan dan nadat door de Hoefsmid zijn ontvangen de juridisch bindende overeenkomst met de wederpartij, alsmede alle in verband met de gesloten overeenkomst door derden aan te leveren materialen en gegevens, waaronder grond- en hulpstoffen. 
4.2 De in lid 1en lid 4 genoemde termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij derhalve de Hoefsmid schriftelijk in gebreke te stellen. 
4.3. De Hoefsmid houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de levertijden te verlengen, indien zulks, bijvoorbeeld als gevolg van vertraging in de toelevering aan de Hoefsmid door derden, redelijkerwijs noodzakelijk is. 
4.4 . Indien er sprake is van aanneming van werk, waaronder nadrukkelijk begrepen het uitvoeren van hoefbeslag en- verzorging, zal de levertermijn steeds in overleg met de wederpartij worden vastgesteld. 
ART.5: 
5.1 De Hoefsmid is uitdrukkelijk bevoegd de leveringstermijn te verlengen met een termijn gelijk aan de vertraging als ge-volg van omstandigheden die redelijkerwijs voor risico van de wederpartij dienen te komen, dan wel het gevolg van over-macht zijn, zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd de bevoegdheid van de Hoefsmid om ingevolge verwijtbare handelingen van de wederpartij, vergoeding van de door de Hoefsmid geleden schade te vorderen. 
5.2. Voor risico van de wederpartij komen en ieder geval de gevolgen van vertragingen in de (op) levering, indien zulks te wijten valt aan onwilligheid van het te behandelen paard, dan wel het door de Hoefsmid of derden, waaronder de wederpartij, ontdekken van gebreken in het paard. 
 

ART.6: OPLEVERING 
6.1 Oplevering van het door de Hoefsmid uitgevoerde werk zal geschieden door de gereedmelding door de Hoefsmid aan de wederpartij, dan wel aan diens gemachtigde. Oplevering kan ook geschieden door handelingen van de Hoefsmid waaruit redelijkerwijs het gereed zijn van het werk kan worden afgeleid. 
 

ART.7: UITVOERING DER WERKZAAMHEDEN 
7.1 Bij de uitvoering der werkzaamheden is de wederpartij gehouden zorg te dragen voor een werkplek en omstandigheden welke de veiligheid, alsmede het welzijn van zowel de Hoefsmid alsook het te behandelen paard, zoveel als redelijkerwijs mag worden verwacht, waarborgen. 
7.2 De wederpartij dient te zorgen voor de werkzaamheden noodzakelijke hulpkrachten, elektrische energie, water, e.d. 
7.3 Voor rekening van de wederpartij zijn alle eventuele extra kosten en wel in het bijzonder de kosten verband houdend met de aard van het paard en/of de hoeven, dan wel de werkplek en/of omstandigheden waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden. Onder zodanige extra kosten vallen in ieder geval de kosten van dierenartsen indien de zelfs assistentie door de Hoefsmid geraden wordt geacht. 
 

ART.8: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
8.1 De wederpartij dient alle intellectuele eigendomsrechten waarop de hoefsmid een beroep kan doen te respecteren. Alle in- formatie, in welke vorm dan ook, welke de wederpartij als gevolg van enige overeenkomst met de Hoefsmid ter kennis komt, dient vertrouwelijk te worden behandeld, tenzij dergelijke informatie reeds als algemeen bekend dient te worden beschouwd. 
8.2 De Hoefsmid behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en offertes. Deze en soortgelijke stukken blijven eigendom van de hoefsmid, ook nadat kosten aan de wederpartij zijn doorberekend, en mogen zonder zijn schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, of op andere wijze gebruikt. 
 

ART.9: GARANTIE 
9.1 Afwijkingen in kwaliteit en/of de hoedanigheid van het uitgevoerde werk, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn, dan wel redelijkerwijs het gevolg zijn van omstandigheden welke voor rekening van de wederpartij dienen te komen, waaronder onwillige paarden, gebreken aan hoeven of een kwalitatief onvoldoende werkplek, leveren nimmer enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de betreffende overeenkomst. 
9.2 De Hoefsmid staat niet in voor de geschiktheid van het uitgevoerde werk voor het doel waarvoor de wederpartij deze bestemt, tenzij de Hoefsmid de geschiktheid voor de bestemde toepassing schriftelijk heeft gegarandeerd, of dit redelijkerwijs moet worden aangenomen. 
9.3 Met inachtneming van de in dit artikel genoemde beperkingen staat de Hoefsmid in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen en het voor de productie van deze goederen gebruikte materiaal, een en ander in dier voege, dat door de Hoefsmid nimmer meer garantie verplichtingen worden aangegaan dan de garantie verplichtingen waartoe de leverancier van de betrokken goederen en/of materialen zich jegens de Hoefsmid verplicht heeft. 
9.4 Indien herstel van uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk moet worden geacht, zulks ter beoordeling van de behandelend hoefsmid, dient ter zake steeds een afzonderlijke overeenkomst te worden gesloten. Het herstel geschiedt steeds voor rekening van de wederpartij tenzij de Hoefsmid na bestudering van de gebreken in het werk, of het geleverde goed, schriftelijk zijn aansprakelijkheid op grond van enige garantie verplichting heeft erkend. 
9.5 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige -behandeling en -onjuist onderhoud, of gebreken die zich voordoen na reparaties of wijzigingen door derden of door de wederpartij zelf, vallen buiten iedere garantie. 
9.6 De garantie strekt zich nimmer verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe onderdelen, de Hoefsmid is dan ook nimmer aansprakelijk voor enige andere door de wederpartij geleden schade, waaronder mede wordt verstaan letselschade en gevolg schade. 
9.7 
Het beweerdelijk niet nakomen door de Hoefsmid van haar garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met de Hoefsmid gesloten overeenkomst. 
 

ART.10: RECLAMES 
10.1 Reclamering ten aanzien van uitwendig waarneembare gebreken dient schriftelijk te geschieden uiterlijk bij de visuele keuring onmiddellijk na oplevering van het werk door de Hoefsmid, dan wel -als geen keuring bij oplevering plaatsvindt- binnen 48 uren na oplevering, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen de Hoefsmid ter zake van die gebreken vervalt. Reclames ten aanzien van reeds door de wederpartij gebruikte of verwerkte goederen zijn niet mogelijk. De kosten van keuringen zijn steeds voor rekening van de wederpartij. 
10.2 Reclamering ten aanzien van uitwendig niet waarneembare gebreken dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke Hoefsmid vervalt. 
10.3 De wederpartij is niet bevoegd op enige aan de Hoefsmid toekomende som, ter voldoening aan een door de Hoefsmid toegezonden factuur of anderszins, enig bedrag wegens een door de wederpartij gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 
 

ART.11: EIGENDOMSVOORBEHOUD 
11.1 De Hoefsmid behoudt zich de eigendom van de goederen en/of materialen voor, totdat de wederpartij de koopsom, met alle,-ingevolge deze algemene voorwaarden of anderszins- bijkomende kosten heeft voldaan, of daarvoor afdoende zekerheid, zulks ter beoordeling van de Hoefsmid, heeft gesteld. 
11.2 Het gestelde in dit artikel zal nimmer uitgelegd kunnen worden als het afstand doen van enig aan de Hoefsmid toekomend recht op retentie. 
11.3 De wederpartij is gehouden de Hoefsmid onverwijld op de hoogte te stellen van (buiten)gerechtelijke maatregelen van derden, verband houdende met de goederen die ingevolge dit artikel eigendom van de Hoefsmid zijn. 
 

ART.12: BETALING 
12.1 Betaling dient te geschieden netto a contant onmiddellijk na oplevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij deelleveringen zal de wederpartij deze, pro rato aan het geleverde, netto a contant dienen te voldoen aan de Hoefsmid. 
12.2 
Indien er gerede twijfel bij de Hoefsmid bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is de Hoefsmid bevoegd de overeengekomen bezorging van goederen, danwel de uitvoering van het werk uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de Hoefsmid als gevolg van enige hierdoor ontstane vertraging te lijden schade. 
ART.13: 
13.1 Voor alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaning of incassering en voorts alle overige kosten die direct of indirect het gevolg zijn van de niet- of niet volledige betaling door de wederpartij zal deze aansprakelijk worden gehouden. 
13.2 Vorderingen die niet tijdig zijn voldaan worden verhoogd met een interest van 15 % per jaar, ingaande een maand na de factuur datum, waarbij een gedeelte van een maand zal hebben te gelden als een volle maand.. 
13.3 Vergoeding van buitengerechtelijke kosten ontslaat de wederpartij niet van de verplichting om overige door de hoefsmid geleden schade aan de Hoefsmid te vergoeden, voorzover de Hoefsmid op deze vergoeding rechtens aanspraak kan maken. 
13.4 Bij door de Hoefsmid geconstateerde wanbetaling door de wederpartij is de Hoefsmid uitdrukkelijk bevoegd van deze wanbetaling melding te maken bij het bestuur van de Nederlandse vereniging van hoefsmeden. 
 

ART.14: ONTBINDING 
14.1 Onverminderd het overige gestelde in deze algemene voorwaarden, behoudt de Hoefsmid zich het recht voor de lopende overeenkomsten tussen de Hoefsmid en de wederpartij als ontbonden te beschouwen, ongeacht of aan de overeenkomst en) reeds geheel of gedeeltelijk uitvoering is gegeven, en wel zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop, zulks naar oordeel van de Hoefsmid de veiligheid en welzijn van hemzelf, dan wel het paard niet (langer) kan worden gegarandeerd. Tevens is de Hoefsmid bevoegd gesloten overeenkomsten als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij nalatig is in de nakoming van met de Hoefsmid gesloten
overeenkomsten. 
14.2 Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij blijft aansprakelijk voor alle door de Hoefsmid ter zake geleden schade. 
 

ART.15: AANSPRAKELIJKHEID 
15.1 Onverminderd het gestelde in art.9-10 wordt door de Hoefsmid geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade aan door hem geleverde, ge- of vermaakte goederen en/of andere goederen, dan wel andersoortige schade, waaronder letselschade bij het behandelde paard, welke direct of indirect oorzaak vinden in door of namens de Hoefsmid verrichtte handelingen. 
15.2 Indien en voorzover de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schades in een individueel geval als onredelijk bezwarend moet worden beschouwd, dan wel om andere redenen rechtens ontoelaatbaar is, zal het uit te keren schadebedrag nimmer hoger zijn dan het bedrag waartoe de Hoefsmid zijn aansprakelijkheid heeft afgedekt middels een verzekeringsovereenkomst. Met betrekking tot al die voorvallen waarvan het risico redelijkerwijs niet doormiddel van een verzekeringsovereenkomst is af te dekken, accepteert de Hoefsmid geen aansprakelijkheid, tenzij deze voorvallen het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de Hoefsmid. 
15.3 De weder partij is gehouden de Hoefsmid te vrijwaren en eventueel schadeloos te stellen ter zake van aanspraken of schadevergoedingen, welke derde ten laste van de Hoefsmid mochten maken in verband met de schending van intellectueel of industrieel eigendom, door het gebruik van tekeningen, gegevens, materialen, onderdelen, dan wel door toepassing van een bepaalde werkwijze, welke aan de Hoefsmid door of vanwege de wederpartij zijn verstrekt of voorgeschreven. 
ART. 16: 
16.1 Onverminderd het overige gestelde in deze algemene voorwaarden, is noch wijziging noch annulering noch ontbinding van een gesloten overeenkomst mogelijk, tenzij de uitvoering van een gesloten overeenkomst door de Hoefsmid onmogelijk of bezwaarlijk wordt ten gevolge van overmacht. Onder overmacht dient in ieder geval te worden verstaan het bestaan en/of het ontstaan van omstandigheden, op welke wijze ook, waardoor de veiligheid en/of het welzijn van de Hoefsmid, dan wel het te behandelen paard en/of derden niet (langer) gegarandeerd kan worden. 
 

ART.17: GESCHILLEN 
17.1 Op alle geschillen deze algemene voorwaarden of tussen de Hoefsmid en de wederpartij gesloten overeenkomsten betreffende, is het Nederlandse recht van toepassing. 
17.2 Deze geschillen zullen worden beslist door de daartoe bevoegde rechter, zulks met inbegrip van een arbitragecommissie, indien de beslechting van eventuele geschillen door de Hoefsmid en de wederpartij is of wordt overeengekomen. 
17.3 Zowel de Hoefsmid als de wederpartij zijn bevoegd door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden aan te wijzen personen om advies te vragen ter beslechting van tussen de Hoefsmid en de wederpartij ontstane geschillen. 
ART.18: 
18.1 In het geval van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, dan dient de bepaling uitgelegd te worden op een wijze die zowel het belang van de Hoefsmid bij de bepaling, als het belang van de individuele wederpartij in acht neemt. 
18.2 In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt en toepassing van lid 1 niet mogelijk is, zal zulks de validiteit van de overige bepalingen niet aantasten.

bottom of page